Regulamin

DEFINICJE

Sprzedawca – Psoty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
adres: 04-606 Warszawa, ul. Marysińska 19,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643540, NIP: 952 215 26 53, REGON: 365702914.

ZASADY OGÓLNE

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad oraz zostały wyprodukowane w Polsce.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep odejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

2. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”) stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

3. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

4. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

METODY PŁATNOŚCI

1. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) gotówką za pobraniem spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Link4Pay, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy: Idea Bank 14 1950 0001 2006 0004 5848 0002).

2. Dowodem dokonania zakupu jest rachunek lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Kli.ent upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. W przypadku zwrotu towaru lub pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zwrot środków dokonany zostanie na rachunek bankowy lub rachunek karty z którego otrzymana została płatność, na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w przypadku płatności za pobraniem.

WYSYŁKA TOWARÓW

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą szybkich płatności internetowych, bądź zwykłym przelewem internetowym). W przypadku wysyłki za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego. Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wysyłek pobraniowych).

3. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o., przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o. lub przez Pocztę Polską S.A. w zależności od wybranej przez Klienta opcji. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia oraz na stronach Sklepu. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w miejscu wskazanym przez Sklep.

4. Zamówienia o wartości powyżej 99,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

3. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie
art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: contact@psoty.com.
Po otrzymaniu takiej informacji, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, również drogą mailową.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i  wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN